Nord Amerika > USA – Der Nord-Osten

- NY: New York City

- NY: Hudson Valley & Westpoint

- NY: Watkins Glen State Park

- MA: Boston

New York City

Das Hudson Valley bis West Point

Der Watkins Glen State Park

Boston